Showing posts with label Company - Results. Show all posts
Showing posts with label Company - Results. Show all posts

Sunday, November 8, 2020

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா :2020-21 நிதி ஆண்டு இரண்டாம் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா :2020-21 நிதி ஆண்டு இரண்டாம் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

 

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா,

2020-21 நிதி ஆண்டு இரண்டாம் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள் அறிவிப்பு


·         இந்த வங்கியின் நிகர லாபம் (Net Profit), 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் (Q2FY21), முந்தைய 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டை (Q2FY20) விட 97.74% அதிகரித்து ரூ.526 கோடிகளாக உயர்ந்து இருக்கிறது.

·         செயல்பாட்டு லாபம் (Operating Profit) 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் ரூ. 2,460 கோடிகளாக இருந்தது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் ரூ. Rs.3,098 கோடிகளாக அதிகரித்துள்ளது.  இது 25.93% அதிகரிப்பாகும்.

·         வட்டி சாரா வருமானம் (Non-Interest Income), 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டு உடன் ஒப்பிடும் போது 21.55% அதிகரித்து ரூ. 1,613 கோடிகளாக உள்ளது.

·         வங்கியின் நிகர வட்டி வருமானம் (Net Interest Income)  2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் ரூ. 4,113 கோடிகளாக இருக்கிறது. இது 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் ரூ. 3,860 கோடிகளாக இருந்தது.

·         பன்னாட்டு நிகர வட்டி வருமானம் (Global Net Interest Margin -NIM) 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 2.66% மற்றும் உள்நாட்டு நிகர வட்டி வருமானம் 2.88% ஆக உள்ளது. இது, 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் முறையே 2.99% மற்றும் 3.36% ஆக இருந்தது..

·         செலவுக்கும் வருமானத்துக்குமான விகிதம் (Cost-to-income Ratio - global) 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 52.58% ஆக இருந்தது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 45.91% ஆக மேம்பட்டுள்ளது.

·         டெபாசிட் திரட்டுவதற்கான செலவு (Cost of Deposits  - global)  முந்தைய ஆண்டை விட மேம்பட்டுள்ளது.  இந்த விகிதம், 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில்  4.62% ஆக இருந்தது. 2020-21, முதல் காலாண்டில்   4.32% ஆக மேம்பட்டுள்ளது. 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் மேலும் மேம்பட்டு 4.17%  ஆக உள்ளது.

·         பன்னாட்டு வணிகம் (Global Business) 13.45% அதிகரித்து ரூ.10,15,400 கோடிகளாக உள்ளது. இதில், பன்னாட்டு டெபாசிட்கள் (Global Deposits)  17.28% அதிகரித்துள்ளது. மற்றும் வழங்கப்பட்ட பன்னாட்டு கடன்கள் (Global Advances) 8.19%  அதிகரித்துள்ளது. இந்த அதிகரிப்பு, 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டுடன், 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஆன ஒப்பீடாகும்.

·         வங்கியின் உள்நாட்டு சில்லறைக் கடனில் (domestic retail credit) வீட்டுக் கடனின் (Home loan) பங்களிப்பு 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 59.15%  ஆக உள்ளது. இது 12.23%  அதிகரிப்பாகும்.

·         உள்நாட்டு காசா டெபாசிட்கள் (Domestic CASA deposits)  சாதனை அளவாக 13.02%  வளர்ச்சி கண்டு, காசாவின் பங்களிப்பு  2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 39.49%  ஆக உள்ளது. 

·         சரிசெய்யப்பட்ட நிகர வங்கி கடனில் (ANBC - Adjusted Net Bank Credit) முன்னுரிமை துறை கடன்களின் (Priority Sector advances)  பங்களிப்பு 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 43.96%  ஆக உள்ளது. இது ஒழுங்குமுறை தேவையை  (regulatory requirement) விட அதிகமாகும்..

·         ரிஸ்க் வெயிடட் சொத்துகள் (Risk Weighted Assets), காலாண்டுகளில் 2.67% மற்றும் 1.93% குறைந்துள்ளது.

·         நிகர வாராக் கடன் (Net NPA ratio) 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 2.89% ஆக குறைந்துள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டை விட  2.98% குறைவாகவும், முந்தைய காலாண்டை விட 0.69% குறைந்துள்ளது. மொத்த வாராக் கடன் (Gross NPA) 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 13.79%  ஆக குறைந்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டை விட 2.52% குறைவாகவும், முந்தைய காலாண்டை விட 0.12% குறைந்துள்ளது.

·         வாராக் கடன் ஒதுக்கீடு விகிதம் (Provision Coverage Ratio - PCR)  87.91% ஆக மேம்பட்டுள்ளது. முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டை விட 10.79%  அதிகமாகவும், முந்தைய காலாண்டை விட 3.04% அதிகமாகவும் உள்ளது.

·         மூலதன தன்னிறைவு விகிதம் (Capital Adequacy Ratio - CAR), பேசல் III விதிமுறைகளின்படி 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 12.80% ஆக உள்ளது.

·         பன்னாட்டு சொத்துகள் மீதான வருமானம் (Global Return on Assets -RoA) 0.12%  அதிகரித்து  2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில்   0.28% ஆக இருந்தது. இது,  2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 0.16%  ஆக இருந்தது.

 

Q2FY21 நிதி நிலை முடிவுகள் முக்கிய அம்சங்கள்

   ( ரூ. கோடியில்)

விவரங்கள்

Q2FY20

Q1FY21

Q2FY21

 YoY %

QoQ %

H1FY20

H1FY21

 YoY %

 வட்டி வருமானம்

10,658

10,234

10,796

1.29

5.49

20,990

21,030

0.19

வட்டி செலவுகள்

6,798

6,753

6,682

-1.71

-1.05

13,644

13,435

-1.53

 

நிகர வட்டி வருமானம் (NII)

3,860

3,481

4,113

6.55

18.16

7,346

7,594

3.38

 வட்டி சாரா வருமானம்

1,327

1,707

1,613

21.55

-5.51

2,522

3,320

31.64

செயல்பாட்டு வருமானம் (NII+Other Income)

5,187

5,188

5,726

10.39

10.37

9,868

10,914

10.60

செயல்பாட்டு செலவுகள்

2,728

2,344

2,629

-3.63

12.16

5,137

4,973

-3.19

செயல்பாட்டு லாபம்

2,460

2,845

3,098

25.93

8.89

4,731

5,942

25.60

 வரிக்கு முந்தைய லாபம்

407

1,333

785

92.87

-41.06

767

2,118

176.14

வாராக் கடன் ஒதுக்கீடு

1,452

767

2,134

46.97

178.23

3,325

2,900

-12.78

நிகர லாபம்

266

844

526

97.74

-37.68

509

1,369

168.96

நிகர வட்டி வரம்பு%(உள்நாடு)

3.36

2.73

2.88

 

 

3.19

2.81

 

 

 

விவரங்கள்

செப்-19

ஜூன்-20

செப்-20

 YoY %

QoQ %

பன்னாட்டு டெபாசிட்கள்

5,18,037

5,95,235

6,07,529

17.28

2.07

உள்நாட்டு காசா

1,83,397

2,07,370

2,07,280

13.02

-0.04

உள்நாட்டு டெபாசிட்கள்

4,36,530

5,17,577

5,32,095

21.89

2.80

வழங்கப்பட்ட பன்நாட்டு கடன்கள்

3,76,993

4,15,440

4,07,871

8.19

-1.82

வழங்கப்பட்ட உள்நாட்டு கடன்கள்

3,21,642

3,59,715

3,62,666

12.75

0.82

மொத்த வாராக் கடன்

61,476

57,788

56,232

-8.53

-2.69

நிகர வாராக் கடன்

19,646

13,275

10,444

-46.84

-21.33

 

விவரங்கள் (விகிதங்கள், %)

செப்-19

ஜூன்-20

செப்-20

YoY bps

QoQ bps

                                Asset Quality

 

மொத்த வாராக் கடன்

16.31

13.91

13.79

-252

-12

நிகர வாராக் கடன்

5.87

3.58

2.89

-298

-69

வாராக் கடன் ஒதுக்கீட்டு விகிதம் (PCR)

77.12

84.87

87.91

1079

304

                                மூலதன விகிதங்கள் (Capital Ratios)

 

Tier-1

11.06

9.48

9.67

-139

19

CET-1

11.00

9.46

9.67

-133

21

CRAR

14.09

12.76

12.80

-129

4