மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நிகர லாபம் 2022 மூன்றாம் காலாண்டில் 90.02% அதிகரித்து ரூ.1,027 கோடி

 பேங்க் ஆஃப் இந்தியா: நிகர லாபம்  2022  மூன்றாம் காலாண்டில் 90.02% அதிகரித்து ரூ.1,027  கோடி

 முக்கிய அம்சங்கள்

2021-22 ஆம் நிதி ஆண்டு மூன்றாம் காலாண்டு (Q3FY22)

  நிகர லாபம் ரூ. 1,027 கோடி,  ஆண்டு கணக்கில் 90அதிகரிப்பு

  சொத்துகள் மூலமான வருமானம் 0.51% ஆக உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும் போது.0.23% அதிகரிப்பு

பங்கு மூலதனம் மூலமான வருமானம் 11.59% ஆக உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும் போது. 2.05% அதிகரிப்பு

வங்கியின் மொத்த மூலதன தன்னிறைவு விகிதம் 16.66%,  CET-1 விகிதம் 13.16% ஆக உள்ளது.

மொத்த வாராக் கடன் விகிதம் 10.46% ஆக உள்ளது. இது   முந்தைய காலாண்டை விட 1.54%  குறைவு

நிகர வாராக் கடன் விகிதம் 2.66% ஆக உள்ளது. இது   முந்தைய காலாண்டை விட 0.13%  குறைவு.

வாராக் கடன் ஒதுக்கீட்டு விகிதம் (PCR) 86.86% ஆக உள்ளது.

  புதிய வாராக் கடன் உருவாக்கம் 0.47% மற்றும் கடன் செலவு 0.71% ஆக உள்ளது. .

சிறு கடன், விவசாயம் மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.இ (RAM)   கடன் வழங்குவது 12.47% வளர்ச்சிக் கண்டுள்ளது. இவை மொத்தக் கடனில் 54.24%  ஆக உள்ளது. .

வங்கி வழங்கிய மொத்த கடன்களில் முன்னுரிமை துறையின் பங்களிப்பு 42.35%  ஆக உள்ளது.

 காசா டெபாசிட்கள், 10.74% அதிகரித்துள்ளது. காசா விகிதம் 44.07% ஆக உள்ளது.2021,  டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிந்த காலாண்டுக்கான நிதி நிலை முடிவுகள் (Financial Results for the Quarter ended 31st Dec. 2021)

லாபத்தின் தன்மை (Profitability):

·        பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் நிகர லாபம் (Net Profit) 2021-22 –ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் (டிசம்பர் காலாண்டு) 90.02% அதிகரித்து ரூ.1,027  கோடியாக உள்ளது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ..541  கோடியாக இருந்தது.

·        செயல்பாட்டு லாபம் (Operating Profit) 2021-22 –ம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம்  காலாண்டில் ரூ. 2,096  கோடியாக உள்ளது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ. 2,665  கோடியாக இருந்தது.

·        நிகர வட்டி வருமானம் (Net Interest Income -NII) 2021-22 –ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம்  காலாண்டில் ரூ. 3,408 கோடியாக உள்ளது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ. 3,73 கோடியாக இருந்தது.

·        வட்டி சாரா வருமானம் (Non-Interest Income) 2021-22 –ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ. 1,835 கோடியாக உள்ளது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ. 1,89 கோடியாக இருந்தது.

விகிதங்கள் (Ratios):

   2021-22 –ம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் நிகர வட்டி வரம்பு (NIM - Global)  2.27% ஆகவும்  உள்நாடு  2.51% ஆகவும் உள்ளது.

 

·         2021-22 –ம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் சொத்துகள் மூலமான வருமானம் (Return on Assets - RoA) 0.51% ஆக உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டில் (Q3FY21) 0.28% ஆக இருந்தது. இது மேம்பாடாகும்.

·         கடன்கள் மூலமான வருமான வசூல் (Yield on Advances  - Global) 2021-22 –ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 7.02% ஆக உள்ளது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 7.67%  ஆக இருந்தது.

·           நிதித் திரட்டும் செலவு (Cost of Deposits -Global) 2021-22 –ம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 3.75% ஆக மேம்பட்டுள்ளது. இது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 4.03%  ஆக இருந்தது.

·        புதிய வாராக் கடன் உருவாக்க விகிதம் (Slippage ratio) 0.47% மற்றும் கடன் செலவு (Credit Cost) 0.71% ஆக உள்ளது.

வணிகம் (Business):

·        சர்வதேச வணிகம், 2021 டிசம்பர் காலாண்டில்  3.28% அதிகரித்து ரூ. 10,60,519  கோடியாக உள்ளது. இது 2020 டிசம்பர் காலாண்டில் ரூ.10,26,866 கோடியாக இருந்தது.

·        திரட்டப்பட்ட சர்வதேச டெபாசிட்கள் (Global Deposits), முந்தைய நிதி ஆண்டின் டிசம்பர் காலாண்டை விட 1.84% அதிகரித்து ரூ.  6,23,120 கோடியாக உள்ளது. திரட்டப்பட்ட உள்நாட்டு டெபாசிட்கள் 2021 டிசம்பர் காலாண்டில்  1.71% அதிகரித்து ரூ. 77,761 கோடியாக உள்ளது

·        வழங்கப்பட்ட பன்னாட்டு கடன்கள் (Global Advances) 5.40% அதிகரித்து ரூ. 4,37,399  கோடியாக உள்ளது. வழங்கப்பட்ட உள்நாட்டு கடன்கள் (Domestic Advances), முந்தைய நிதி ஆண்டின் டிசம்பர் விட  5.33%   அதிகரித்து ரூ. 3,82,365 கோடியாக உள்ளது. வெளிநாட்டு கடன்கள் 5.88% அதிகரித்து ரூ. 55,034 கோடியாக உள்ளது.

·        உள்நாட்டு காசா (Domestic CASA), முந்தைய நிதி ஆண்டின் இதே டிசம்பர் காலாண்டை விட 10.74% அதிகரித்து ரூ. 2,14,826 கோடியிலிருந்து ரூ. 2,37,906 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. காசா 44.07% ஆக இருக்கிறது.

·         சிறு கடன், விவசாயம் மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.இ (RAM)   கடன் வழங்குவது 12.47% வளர்ச்சிக் கண்டு ரூ. 2,07,381 கோடியாக உள்ளது. இவை மொத்தக் கடனில் 54.24%  ஆக உள்ளது

·        2021 டிசம்பர் காலாண்டில் சில்லறை கடன்கள் 15.96% வளர்ச்சிக் கண்டு ரூ.75,542 கோடியாக உள்ளது.

·        2021 டிசம்பர் காலாண்டில் வேளான் கடன்கள் 12.38%  வளர்ச்சிக் கண்டு ரூ.64,439 கோடியாக உள்ளது.

·        2021 டிசம்பர் காலாண்டில் எம்.எஸ்.எம்.இ  கடன்கள் 8.87%  வளர்ச்சிக் கண்டு ரூ. 67,400 கோடியாக உள்ளது.

சொத்து தரம் (Asset Quality):

·        மொத்த வாராக் கடன் (Gross NPA) 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் ரூ. 50,270 கோடியாக இருந்தது. இது 8.97% குறைந்த்து 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ரூ. 45,760 கோடியாக உள்ளது.

·          நிகர வாராக் கடன் (Net NPA)  2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ரூ.10,708 கோடியாக உள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் ரூ.10,576 கோடியாக இருந்தது.

·        மொத்த வாராக் கடன் விகிதம் 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் 10.46%  ஆக இருந்தது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் 12.00% ஆக மேம்பட்டுள்ளது.

·        நிகர கடன் விகிதம் 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் 2.79% ஆக இருந்தது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் 2.66% ஆக மேம்பட்டுள்ளது.

·         வாராக் கடன் ஒதுக்கீட்டு விகிதம் (Provision Coverage Ratio - PCR)  2021  டிசம்பர் காலாண்டில் 86.86%  உள்ளது. இது 2021  செப்டம்பர் காலாண்டில் 87.81% ஆக இருந்தது.

மூலதன தன்னிறைவு (Capital Adequacy):

·        வங்கியின் மொத்த மூலதன தன்னிறைவு விகிதம் (Capital Adequacy Ratio-CRAR) 31.12.2021 நிலவரப்படி  16.66%  ஆக உள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் 17.05%  ஆகவும் 2020 டிசம்பர் காலாண்டில் 12.51% ஆகவும் இருந்தது.

·        CET-1 விகிதம், டிசம்பர் 2021-ல் 13.16%  ஆக உள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் 13.43% ஆகவும் 2020 டிசம்பர் காலாண்டில் 9.44% ஆகவும் இருந்தது.

முன்னுரிமை துறை & அனைவருக்கும் நிதிச் சேவை & டிஜிட்டல் வங்கி (Priority Sector, Financial Inclusion & Digital Banking):

·        முன்னுரிமை துறைக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்கள் (Priority Sector advances), முந்தைய நிதி ஆண்டின் டிசம்பர் காலாண்டு உடன் ஒப்பிடும் போது, 2021 ஜூன் காலாண்டில் 10.61%  அதிகரித்து சரிக்கட்டப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடனில் (Adjusted Net Bank Credit – ANBC) இதன் பங்களிப்பு 42.35%  ஆக உள்ளது. வேளாண் கடன்கள் விதிமுறைகளின் படி 18% வழங்கப்பட்டுள்ளது.

·        நிதிச் சேவை, செயல்பாட்டுடன்:

·        பி.எம்.எஸ்.பி.ஒய் (PMSBY) :  முழு ஆண்டு இலக்கு 30%, நிறைவேற்றம் 34.11%

·        பி.எம்.ஜே.ஜே.பி.ஒய் (PMJJBY): முழு ஆண்டு இலக்கு 15%, நிறைவேற்றம் 15.70%

·        ஏ.பி.ஒய் (APY) கிளை ஒன்றுக்கு: முழு ஆண்டு இலக்கு 70%, நிறைவேற்றம் 67%

·        டிஜிட்டல் வங்கி (Digital Banking):

·        இணைய வங்கி பயனாளர்கள் (Internet Banking users): 2020 டிசம்பரில் 7.41 மில்லியனாக இருந்தது. இது 2021 டிசம்பரில் 8.18 மில்லியன் ஆக அதிகரித்துள்ளது.

·        மொபைல் வங்கி பயனாளர்கள் (Mobile Banking users): 2020 டிசம்பரில் 3.89 மில்லியனாக இருந்தது. இது 2021 டிசம்பரில் 5.61 மில்லியன் ஆக அதிகரித்துள்ளது.

·        யூ.பி.ஐ பயனாளர்கள் (UPI users): 2020 டிசம்பரில் 9.01 மில்லியனாக இருந்தது. இது 2021 டிசம்பரில் 12.31 மில்லியன் ஆக அதிகரித்துள்ளது.

 

 

*******

 

 

Share:

கருத்துகள் இல்லை:

பிரபலமான இடுகைகள் - வாரம்

உங்கள் கட்டுரையும் இடம் பெற வேண்டுமா?

நீங்களும் நிதி சார்ந்த விஷயத்தில் நிபுணர், நிதி ஆலோசகர், இன்ஷூரன்ஸ் நிபுணர், ரியல் எஸ்டேட் நிபுணர் என்கிறபட்சத்தில் கட்டுரைகளை எழுதி அனுப்பி வைக்கவும். உங்கள் புகைப்படம் மற்றும் தொடர்பு முகவரியுடன் கட்டுரை வெளியாகும். அனுப்ப வேண்டிய இ மெயில் முகவரி nithimuthaleedu@gmail.com

அதிக பார்வை - 365 நாள்கள்

தேடு

புதிய பதிவுகள்

Income Tax

Income Tax

Popular Posts

வலைப்பதிவு காப்பகம்

Recent Posts

Featured Post

அவசர அவசிய உதவி எண்கள் help

*🔹🔸அவசர அவசிய உதவி எண்கள்* 1 அவசர உதவி அனைத்திற்கும் 911/112 2 வங்கித் திருட்டு உதவிக்கு 9840814100 3 மனிதஉரிமைகள் ஆணையம் 044-22410377 4 ம...