Showing posts with label World Days - February. Show all posts
Showing posts with label World Days - February. Show all posts

Tuesday, December 19, 2017

 உலகின் முக்கிய தினங்கள் பிப்ரவரி

உலகின் முக்கிய தினங்கள் பிப்ரவரி

உலகின் முக்கிய தினங்கள் பிப்ரவரி

பிப்ரவரி 1 - உலக கைப்பேசி தினம்

பிப்ரவரி 3 - உலக வங்கிகள் தினம்

பிப்ரவரி 14 - உலக காதலர் தினம்

பிப்ரவரி 15 - உலக யானைக்கால் நோய் தினம்

பிப்ரவரி 19 - உலக தலைக்கவச தினம்

பிப்ரவரி 24 - தேசிய கலால் வரி தினம்

பிப்ரவரி 25 - உலக வேலையற்றோர் தினம்

பிப்ரவரி 26 - உலக மதுபான தினம்

பிப்ரவரி 28- தேசிய அறிவியல் தினம்